UMCD// Wat is UMCD?

UMCD, voluit Uffen Management & Consultancy Diensten BV is de organisatie die Bert Uffen heeft opgericht om opdrachten te kunnen uitvoeren op gebied van (interim) management en advies over diverse onderwerpen. Specifieke expertisegebieden zijn keteninformatisering, informatiedeling en complexe programma’s met een interbestuurlijke component.// Wat doet UMCD?

Netwerk

Soms komt er een potentiële opdracht langs, waarbij tijdens de intake of tijdens de uitvoering blijkt, dat behoefte is aan specifieke expertise. UMCD beschikt over een uitgebreid netwerk met (zelfstandige) professionals die over aanvullende kennis beschikken. Bert Uffen kan in zulke gevallen adviseren over geschikte kandidaten, waarbij hij alleen mensen zal aanbevelen, waarmee hij eerder persoonlijk nauw heeft samengewerkt.

Interim, programma en projectmanagement

U kunt UMCD inschakelen voor interim management opdrachten in rollen zoals directeur, afdelingsmanager, programma- of projectdirecteur en programma- of projectmanager.

Advies

U kunt UMCD inschakelen voor advies over uiteenlopende zaken, waarbij het expertisegebied zich uitstrekt van besturing tot informatie – en gegevenskundige vraagstukken. UMCD heeft veel ervaring met samenwerking tussen meerdere bestuurslagen, uitvoeringsorganisaties en opdrachtgevende ministeries. Ook ketensamenwerking tussen meerdere organisaties met zowel een gedeeld ketenbelang als individuele organisatiebelangen kent geen geheimen voor UMCD.// De man achter UMCD

Bert Uffen is resultaatgericht, mensgericht, bevlogen, enthousiast en onconventioneel. Hij werkt vanuit persoonlijk contact met anderen en is een verbinder pur sang, hoe cliché dat ook mag klinken. Zijn leiderschapsstijl kenmerkt zich door het geven van rust, richting, ruimte en vertrouwen. Hij laat medewerkers en andere collega’s groeien door ze hun eigen verantwoordelijkheid te laten invullen en gunt ze het podium. Dat maakt zijn teams succesvol.

Inhoudelijk werkt Bert vanuit een heldere visie op informatie, en hoe dat organisaties verder kan helpen. Informatiedeling en samenwerking tussen organisaties en bestuurslagen vormen een rode draad in zijn loopbaan. Hij voelt zich op zijn gemak in bestuurskamers en kan goed de brug slaan tussen bestuur en operatie. Hij heeft veel ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden.

Bert Uffen heeft, uiteraard samen met naaste collega’s, een paar forse ‘overheid & ICT’ successen op zijn naam staan.// Cases

IVO Rechtspraak

IVO Rechtspraak is de IV-Organisatie voor de Rechtspraak.

Bert fungeerde van 2022 tot 2024 twee jaar als Portefeuillehouder Digitalisering Strafrecht. In deze rol was hij de spil tussen de medewerkers en besturen van de 11 Rechtbanken en 4 Gerechtshoven enerzijds, en IVO anderzijds. In deze periode ging het programma BAS (Basis Applicaties Strafrechtspraak) van start; Bert was voorzitter van de Stuurgroep BAS en heeft samen met zijn team de AcICT-toets over BAS begeleid en de bestuurlijke reactie op het bijbehorende BIT-advies verwoord.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bij het ingaan van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 levert het interbestuurlijke programma  Aan de Slag met de Omgevingswet de landelijke voorziening van het digitale stelsel (DSO-LV) op. Onderdeel hiervan is het nieuwe Omgevingsloket, dat in de toekomst de centrale plek moet worden waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving in samenhang te vinden is. Denk hierbij aan regels vanuit de gemeente, provincie, waterschappen, Rijk, en dat in combinatie met kaartmateriaal vanuit Kadaster en overige relevante basisregistraties, maar ook beschikbare informatieproducten, voor zover die al ontsloten zijn via DSO. Heet omgevingsloket is de meer gebruiksvriendelijke, snellere en efficiëntere vervanging van de bestaande loketten: het Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en RuimtelijkePlannen.nl.

Bert werd op 1 januari 2017 benoemd tot interbestuurlijk opdrachtnemer voor de ontwikkeling van het DSO-LV. Als programmadirecteur was hij verantwoordelijk voor de realisatie van het Basisniveau DSO, in opdracht van de Directeur Generaal Omgevingswet van het Ministeri van Binnenlandse Zaken. Het Basisniveau DSO werd in 2020 op tijd en binnen budget (€ 142 mln) opgeleverd. Het was bovendien tot dan toe de grootste implementatie van het Scaeld Agile Framework binnen de overheid.

De invoering van de Omgevingswet is een interbestuurlijke samenwerking tussen gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Deze partijen vormen de opdrachtgevende omgeving voor Bert in zijn rol als programmadirecteur DSO. Zelf was hij daarbij opdrachtgever aan vijf overheidspartijen die de delen van het stelsel ontwikkelden: Kadaster, Rijkswaterstaat, KOOP, Geonovum en RIVM. Een samenwerking op deze schaal tussen alle bestuurslagen en deze uitvoerende partijen is ongekend. Het is zeer complex, maar geeft ongelooflijk veel voldoening als het lukt!COVID-19

Als onafhankelijke voorzitter van de ketenbrede Regiegroep DOTT (Digitale Ondersteuning Testen en Traceren) heeft Bert tussen november 2020 en eind 2021 geholpen betrokken partijen in de ketens voor testen en traceren met betrekking tot COVID-19 met elkaar aan tafel te brengen en te houden. Vanuit deze rol was hij verantwoordelijk voor een Verbeterprogramma DOTT dat in twee fasen tot een goed eind is gebracht en waarvoor Bert in oktober 2021 werd gedechargeerd.

Daarnaast heeft hij samen met een klein team experts, in opdracht van de Bestuursraad van VWS een strategisch advies uitgebracht met betrekking tot een duurzame herinrichting van de IV in de keten van infectieziektebestrijding. Breder dus dan alleen COVID-19.

Betrokken partijen bij deze opdracht waren naast het Ministerie van VWS onder andere de GGD’en en hun koepel GGD GHOR Nederland, het RIVM en de Stichting Open Nederland (SON).Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

BKWI bevordert de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zij zorgt ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door overheidsorganisaties gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier: binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat. Primair werkt BKWI voor gemeenten, SVB en UWV, maar waar mogelijk helpt zij ook andere overheidsorganisaties.

In de periode 2009-2015 was Bert directeur van deze organisatie met een formatie van zo’n 55 fte en een jaarbudget van circa 10 mln. Vanaf de oprichting van het BKWI in 2002 stond de organisatie bekend om een onorthodoxe wijze van werken, waarmee veel resultaten zijn bereikt in een lastige keten. Naarmate de tijd vorderde werd het voor de omgeving belangrijker dat BKWI voorspelbaarder werd, en wellicht wat minder voortvarend. Bert bracht ze van de pioniersfase beheerst naar de volgende fase. Dat vereiste een reorganisatie en een cultuurverandering. Na het voltooien van deze omslag was Bert van mening dat er behoefte was aan beter passend leiderschap, en maakte hij daarom plaats voor een opvolger.

Voordat Bert directeur werd bij BKWI was hij hier van 2005 tot en met 2008 landelijk programmamanager van het programma Digitaal Klant Dossier (DKD). Dit programma heeft de klantgerichtheid van de Suwi-keten (UWV, toenmalig CWI, SVB en gemeenten) duurzaam vergroot door onder meer de ontwikkeling van een groot aantal e-diensten. De Wet Eenmalige Uitvraag van gegevens is parallel aan de uitvoering van het DKD-programma tot stand gekomen. Het programma bestond uit zo’n 90 projecten en kende een totaalbudget van een kleine 50 mln. Het programma werd binnen budget en planning succesvol afgerondSociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden Budget (PGB). De SVB helpt klanten aan de juiste uitkering, verstrekt informatie en controleert of betalingen rechtmatig zijn om misbruik te bestrijden. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten en de advisering van de Rijksoverheid hierover. Nadat hij van 1990 tot 1997 al voor de SVB had gewerkt, en daar de fijne kneepjes van ketensamenwerking leerde en zijn eerste stappen als leidinggevende zette, was Bert in 2016 door de Raad van Bestuur gevraagd om een visie voor ketensamenwerking en datagerichte dienstverlening op te stellen. Ook adviseerde hij hoe hier de interne organisatie beter op in te richten.Belastingdienst -Datafundamenten

De Belastingdienst beschikt over veel informatie over burgers en bedrijven in Nederland. Met deze informatie maken dataspecialisten producten waarmee de Belastingdienst en samenwerkingspartners sneller en gerichter hun werk kunnen doen. Werken met data betekent ook dat er veel aandacht moet zijn voor privacy. iedereen moet er immers op kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Dé data-afdeling van de Belastingdienst, de corporate dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A), werkt daarom volgens het concept ‘Privacy by Design’. DF&A levert kennis en producten waarmee de Belastingdienst zijn taken beter kan uitvoeren. Dat gebeurt op basis van data uit bijna 200 bronsystemen.

De kiem voor deze manier van werken werd gelegd in een initiatief dat bekendheid kreeg onder de naam ‘de Broedkamer’, dat later formeel gestalte kreeg in de directie Data & Analytics, de voorloper van DF&A. Bert was in de periode 2015-2016 (technisch) voorzitter en adviseur van het Directieteam D&A. In deze rol adviseerde hij over de organisatiestructuur en positionering van dit nieuwe onderdeel van de Belastingdienst. Ook droeg hij inhoudelijk bij aan de Belastingdienstbrede visie op ‘data’.Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is verantwoordelijk voor de toegang tot zorg op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). CIZ verzamelt hiervoor gegevens over zorgaanvragen en toegang tot zorg. Die gegevens zijn belangrijk voor het goed functioneren van het zorgstelsel, budgetbewaking en nieuw beleid. Zij informeren het Ministerie van VWS, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen over trends in de toekenning van WLZ-zorg. Hiermee draagt CIZ bij aan een optimale werking van het zorgstelsel.

In de periode 2003-2005 begeleidde Bert als manager ICT de vorming van het CIZ. CIZ ontstond na een fusie van ruim 60 autonome Regionale Indicatie Organen (RIO’s) en het Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (LCIG). Op ICT-gebied transformeerde hij in deze periode het decentrale ‘eilandenrijk’ tot een landelijk opererende overheidsinstelling met centrale ICT-voorzieningen.